BÁF Biztosítás

Belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás
 
Mire vonatkozik a Belföldi Árufuvarozói Felelősségbiztosítás?
 
A belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF) megtéríti a fuvarozó által okozott árukárokat, valamint egyéb vagyoni és személyi sérüléses károkat.
A biztosítási fedezet kiterjeszthető a be- és kirakodási tevékenységre is, amennyiben azt a fuvarozó írásos megbízás alapján végzi. A biztosítás belföldi fuvarozásra terjed ki Magyarország területén.
 
Mit térít a biztosító?
 
A biztosító a fuvarozási tevékenység során, ill. következtében a szerződéses partnerének, vagy a szolgáltatást igénybe vevőnek okozott dologi károkat téríti.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott összeget, de max. 8,33 SDR (kb. 10 €) a maximális árukilogrammonkénti kártérítés.
 
Kiegészítő záradékok: 
 
A kizárások és korlátozások figyelembevételével a biztosítási szolgáltatás – pótdíj megfizetése ellenében – a következő záradékok szerint tovább bővíthető:   
- lopás, részlopás, egész szállítmány szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása, rablás
- törés (törékeny áru)
- ki -, és berakodás
- szóródás, csorgás, zsákszakadás
- szórakoztató elektronika fuvarozása (GPS alapú nyomkövető megléte feltétel!)
- bérvontatás
- ADR áru szállítása
- jövedéki áru szállítása
- hűtött áru szállítása
- élő állatok szállítása
- költözési ingóságok szállítása
- fajlagosan nagyértékű áruk szállítása
- postai küldemények szállítása
- 24 tonnát meghaladó áruk szállítása
Az igényelhető záradékok feltételei a "Feltételek" menűpontban biztosítónként rendszerezve olvashatók!
 
Áruszállítás személygépkocsival:
 
Az „utazó ügynök" jellegű vállalkozások (mobiltelefon, porszívó és hasonlók) és futárcégek továbbra is rossz kockázatnak számítanak és nem biztosíthatóak! 
 
Kizárások:
 
Eltérő megállapodás hiányában a biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi áruféleségekre:
– szórakoztó elektronikai, számítástechnikai, híradástechnikai, fototechnikai termékek és ezek alkatrészei, részegységei,
– nemesfémek (vert és veretlen, megmunkált és megmunkálatlan formában is), ékszerek, drágakövek, bankjegyek, minden fajtája,
– értékpapírok, dokumentumok, okiratok, postai és illetékbélyegek, rajzok és tervek minden fajtája,
– adathordozók, adattárolók minden fajtája,
– műértékek, mûvészeti alkotások, régiségek,
– dohányáru, égetett szesz, kávé, édesség,
– élő állatok,
– drogok, kábítószerek, kábítószerhatású készítmények
– munkaeszközök, poggyász,
– gépjárművek, költözködési ingóságok, hullák, postai küldemények.
 
Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat:
 
a) amelyek, fuvarozott áru lopásából erednek, (feloldható záradék)
b) amelyek fuvarozási késedelemből erednek (kötbér, fuvardíj visszatérítés),
c) amelyek a fuvarozott árukban a gépjármű műszaki hibája miatt következtek be,
d) amelyek az által keletkeztek, hogy a gépjárművet túlterhelték,
e) amelyek akkor következtek be, amikor az üzemben tartó által megbízott gépjárművezető, vagy más személy a gépjárművet jogtalanul használta,
f) amelyek az által keletkeztek, hogy az áru fuvarozását jogszabály vagy hatósági rendelkezés
különleges feltételhez kötötte, de e feltételnek a biztosított nem tett eleget,
g) amelyek elháríthatatlan külső ok (vis maior) következményei,
h) amelyek a küldemény belső tulajdonságára vezethetők vissza, melyek folytán az áruban törés, rozsdásodás, elszóródás, beszáradás, belső romlás és egyéb károsodás történt,
i) amelyek csomagolásnak a feladás alkalmával kívülről észre nem vehető hiányossága miatt következtek be,
j) amelyek a berakás, illetőleg a kirakás alkalmával következtek be, függetlenül attól, hogy a felek megállapodása alapján ki felelős a be- vagy kirakásért,
k) abból származtak, hogy a feladó a szükséges okmányokat nem adta át, vagy nem jól töltötte ki,
l) amelyek azért következtek be, mert a fuvarozót a feladó nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli értékéről,
m) amelyek azért következtek be, mert a jogszabályokban meghatározott biztonsági előírásokat a feladó figyelmen kívül hagyta.
 
Lopás, részlopás, egész szállítmány szállítóeszközzel együtt történõ eltulajdonítása, rablás kiegészítõ kockázata akkor vállalható, ha:
 
– a szállító gépjármű raktere minden oldalról zárt vagy ponyvával fedett, és a szállítmányt a szállító jármű rakterében, kívülről nem láthatóan helyezik el,
– a raktér a vezetőtértõl legalább ráccsal van leválasztva,
– a 2 tonna hasznos terhelés alatti tehergépjármûvek esetén a tehergépjármû üzemképes, MABISZ minõsítésû riasztóval rendelkezik