BÁF Biztosítás

Belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás

 

Mire vonatkozik a Belföldi Árufuvarozói Felelősségbiztosítás?
A belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF) megtéríti a fuvarozó felelősségi körébe tartozó káresemények során keletkező árukárokat, valamint egyéb vagyoni és személyi sérüléses károkat.
A biztosítási fedezet a tehergépjárművekkel folytatott fuvarozások során bekövetkező árukárokra, valamint konténeres áruszállítás esetén a szállított konténerek káraira nyújt fedezetet. Az alapfedezet a berakodási és kiszolgáltatási állomás közötti szállításra vonatkozik, ám kiterjeszthető a kockázat be- és kirakodási tevékenységre is, amennyiben azt a fuvarozó írásos megbízás alapján végzi.

A biztosítás a biztosított által a saját nevében, közúti fuvarozói engedéllyel, a biztosítónak írásban bejelentett és a biztosító által visszaigazolt járművekkel végzett belföldi fuvarozásra terjed ki a Magyar Köztársaság területén.

 

pasi papírral[optimalis]
Mit térít a biztosító
?

A biztosító a fuvarozási tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosított helyett megtéríti a biztosított által vállalkozói (üzleti) szerződés alapján végzett, közúti árufuvarozói tevékenység során, ill. következtében a szerződéses partnerének, vagy a szolgáltatást igénybe vevőnek okozott és balesetszerűen bekövetkező dologi károkat.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott összeget.
Az esztétikai jellegű sérülések (karcolás, horzsolás stb.) nem biztosítottak.

 

 

 

Mennyibe kerül a biztosítás?
A biztosítás díja biztosítónként eltérő. Függ a választott kártérítési limit nagyságától, a szállítást végző gépjárművek számától, valamint a tehergépkocsi felépítményétől, az áru jellegétől és az esetlegesen igénybe vett záradékoktól.
Példa:
össztömeg: 3,5 tonna

felépítmény:  dobozos gépjármű
kártérítés felső határa: 3.000.000 Ft
Belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás éves díja: kb. 45.000 Ft

össztömeg: nagyobb mint 7 tonna
felépítmény:  ponyvás gépjármű
kártérítés felső határa: 5.000.000 Ft
Belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás éves díja: kb. 58.000 Ft
Fenti díjak alapdíjak, normál kereskedelmi árura vonatkoznak.

 

 

 

truck[optimalis]Kiegészítő záradékok: 
A kizárások és korlátozások figyelembevételével a biztosítási szolgáltatás – pótdíj megfizetése ellenében – a következő záradékok szerint tovább bővíthető:   
- lopás, részlopás, egész szállítmány szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása, rablás
- törés (törékeny áru)

- ki -, és berakodás
- szóródás, csorgás, zsákszakadás
- szórakoztató elektronika fuvarozása (GPS alapú nyomkövető megléte feltétel!)
- bérvontatás
- ADR áru szállítása
- jövedéki áru szállítása
- hűtött áru szállítása
- élő állatok szállítása
- költözési ingóságok szállítása
- fajlagosan nagyértékű áruk szállítása
- postai küldemények szállítása
- 24 tonnát meghaladó áruk szállítása

Az igényelhető záradékok feltételei a "Feltételek" menűpontban biztosítónként rendszerezve olvashatók!

 

Áruszállítás személygépkocsival:
A záradék alapján elsősorban a kisebb méretű, súlyú áruféleségek szállításának biztosítására nyílik lehetõség. (Pl.: mérőműszer szállítása szerviz-tevékenységhez kapcsolódóan.) Az „utazó ügynök" jellegű vállalkozások (mobiltelefon, porszívó és hasonlók) és futárcégek továbbra is rossz kockázatnak számítanak és nem biztosíthatóak! 

Idegen áru szállítása:
A záradék a fuvarozói engedéllyel nem rendelkező, de árufuvarozói tevékenységet (is) ellátó, illetve a fuvarozói tevékenységet végzõ, de belföldi árufuvarozói felelõsségbiztosítási módozat (BÁF) keretében valamely körülmény miatt nem biztosítható vállalkozásokra nyújt biztosítási lehetõséget.
 

 

Önrész: a biztosítók százalékos és összegszerű önrészeket is alkalmaznak, az önrészesedés mértéke – egyéb megállapodás hiányában:
a) lopás, rablás, vagy bármilyen más okból bekövetkezett áruhiány esetében az önrészesedés mértéke a keletkezett kár 25%-a, de minimum 100.000 Ft;
b) minden egyéb esetben a kár 10%-a, de minimum 50.000.- Ft.

A biztosítási szolgáltatás, a teljesítés módja és ideje:
A fuvarozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei szerint a biztosító a biztosított helyett megtéríti a biztosított által, vállalkozói (üzleti) szerződés alapján végzett, személy- és/vagy árufuvarozói tevékenység teljesítése során, ill. következtében – a szerződéses partnerének, vagy azon természetes vagy jogi személyeknek, akiknek a szolgáltatást nyújtja – okozott véletlen/váratlan formában bekövetkező:
· személyi sérüléses és megbetegedéses,
· haláleseti,
· dologi és
· szennyezési
károkat a szerződésben meghatározott felső határig (biztosítási összeg), amelyekért a biztosított a magyar jog és a fuvarozási szabályzatok szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. Látható tehát, hogy a biztosítási fedezet kizárólag fuvarozási szerződés teljesítése során okozott károkra terjed ki.

 

 

header[optimalis]

Kizárások:

Eltérő megállapodás hiányában a biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi áruféleségekre:
– szórakoztó elektronikai, számítástechnikai, híradástechnikai, fototechnikai termékek és ezek alkatrészei, részegységei,
– nemesfémek (vert és veretlen, megmunkált és megmunkálatlan formában is), ékszerek, drágakövek, bankjegyek, minden
fajtája,
– értékpapírok, dokumentumok, okiratok, postai és illetékbélyegek, rajzok és tervek minden fajtája,
– adathordozók, adattárolók minden fajtája,
– műértékek, mûvészeti alkotások, régiségek,
– dohányáru, égetett szesz, kávé, édesség,
– élő állatok,
– drogok, kábítószerek, kábítószerhatású készítmények
– munkaeszközök, poggyász,
– gépjárművek, költözködési ingóságok, hullák, postai küldemények.

Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat:
a) amelyek, fuvarozott áru lopásából erednek, (feloldható záradék)
b) amelyek fuvarozási késedelemből erednek (kötbér, fuvardíj visszatérítés),
c) amelyek a fuvarozott árukban a gépjármű műszaki hibája miatt következtek be,
d) amelyek az által keletkeztek, hogy a gépjárművet túlterhelték,
e) amelyek akkor következtek be, amikor az üzemben tartó által megbízott gépjárművezető, vagy más személy a gépjárművet jogtalanul használta,
f) amelyek az által keletkeztek, hogy az áru fuvarozását jogszabály vagy hatósági rendelkezés
különleges feltételhez kötötte, de e feltételnek a biztosított nem tett eleget,
g) amelyek elháríthatatlan külső ok (vis maior) következményei,
h) amelyek a küldemény belső tulajdonságára vezethetők vissza, melyek folytán az áruban törés, rozsdásodás, elszóródás, beszáradás, belső romlás és egyéb károsodás történt,
i) amelyek csomagolásnak a feladás alkalmával kívülről észre nem vehető hiányossága miatt következtek be,
j) amelyek a berakás, illetőleg a kirakás alkalmával következtek be, függetlenül attól, hogy a felek megállapodása alapján ki felelős a be- vagy kirakásért,
k) abból származtak, hogy a feladó a szükséges okmányokat nem adta át, vagy nem jól töltötte ki,
l) amelyek azért következtek be, mert a fuvarozót a feladó nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli értékéről,
m) amelyek azért következtek be, mert a jogszabályokban meghatározott biztonsági előírásokat a feladó figyelmen kívül hagyta.

Csak alapfedezetre biztosíthatóak a következõ áruféleségek:
– gyümölcs, zöldség, tojás
– zsákos, illetve ömlesztve szállított áruk

Lopás, részlopás, egész szállítmány szállítóeszközzel együtt történõ eltulajdonítása, rablás kiegészítõ kockázata akkor vállalható, ha:
– a szállító gépjármű raktere minden oldalról zárt vagy ponyvával fedett, és a szállítmányt a szállító jármű rakterében, kívülről nem láthatóan helyezik el,
– a raktér a vezetőtértõl legalább ráccsal van leválasztva,
– a 2 tonna hasznos terhelés alatti tehergépjármûvek esetén a tehergépjármû üzemképes, MABISZ minõsítésû riasztóval rendelkezik