Szállítmányozói felelősségbiztosítás


 •  az alvállalkozó szállítmányozók teljesítéseire,
 •  a fuvarozói tevékenységgel összefüggésben jelentkezõ károkra (beleértve a gyüjtő fuvarozást is), kivéve, ha a bekövetkező árukár kimutathatóan a szállítmányozó hibás fuvarszervezői magatartására, utasítására visszavezethetően következett be.
 • a raktározási tevékenységgel kapcsolatban jelentkező mindazon károkra, melyek az általános biztosítási gyakorlat szerint vagyonbiztosítási szerződés keretében biztosíthatóak (különösen: épületek, árukészletek, gépek, berendezések stb. tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vezetékesvíz-kár stb. miatti kárai), valamint lopás, leltár- és minden fajta ismeretlen eredetű áruhiány káraira,
 •  a raktározás során bekövetkező, rovarok, rágcsálók és egyéb kártevők okozta árukárokra,
 •  mindazon károkra amelyek a biztosított jogszabályban előírt kötelezettségénél szigorúbb, szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségére vezethetők vissza,
 •  a szállítmányozó vám és egyéb vonatkozásban nyújtott készfizető kezességvállalására,
 • kötbérek és bírságok térítésére,
 • fizetési késedelemből, illetve nemfizetésből eredő károkra
 •  következményi károkra (pl. környezetszennyezés, az áru késedelmes kiszolgáltatása stb.),
 • a személyi sérülésből, halálesetből eredő károkra,
 • nemesfémek, drágakövek, bankjegyek és érmék, értékpapírok, okmányok, műtárgyak, festmények szállítmányozásával kapcsolatos felelősségre, hacsak a felek erre vonatkozóan egyedi megállapodást nem kötöttek,
 • a biztosított tulajdonában lévő, vagy általa bérelt vagyontárgyakban keletkező dologi károkra (pl. berendezés, épület, stb.), továbbá a biztosított saját káraira,
 • azon károkra, melyek háborús, polgárháborús, háborúhoz hasonló események, valamint függetlenül a háborús állapottól, harci eszközök felhasználásból vagy meglétéből erednek,
 • sztrájkok, fosztogatások, politikai erõszakos cselekedetek és más egyéb polgári zavargások és szabotázsok, továbbá atomenergia és radioaktív sugárzás következtében keletkezett károkra,
 • terrorizmus és annak következményi káraira. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából terrorcselekménynek minősül, különösen az olyan erőszakos, erõszakkal fenyegető, az emberi életre, a materiális, immateriális javakra vagy az infrastruktúrára veszélyes cselekmény, amely vagy politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett foglal állást vagy valamely kormány befolyásolására vagy a társadalomban, illetve annak egy részében való félelemkeltésre irányul, illetve arra alkalmas,
 •  azon károkra, melyek elkobzás, lefoglalás vagy más hatósági beavatkozások következményei,
 • a számítógépes szoftver, hardver, beépített chip vagy nem számítógépbe épített integrált áramkör, illetve hasonló eszköz meghibásodásával összefüggésben felmerülő közvetlen vagy közvetett károkra,
 • azokra a károkra melyeket a biztosított azonos károkozási körülményekkel visszatérõen okozott, s a biztosító felhívása ellenére a károkozási körülményt nem szüntette meg, noha az gazdaságilag és mûszakilag ésszerû ráfordítással megszüntethetõ lett volna,
 • azon károkra, melyekre egyéb biztosítás fedezetet nyújt.