Szállítmányozói felelősségbiztosítás

Szállítmányozói felelősségbiztosítás
 
A szállítmányozói felelősségbiztosítás keretein belül a biztosító vállalja, hogy teljesíti mindazon tisztán vagyoni kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat a magyar jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, és a Magyar Szállítmányozók Szövetsége által elfogadott Magyar Általános szállítmányozási feltételek, valamint az adott fuvarozási ágra vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján, szállítmányozói tevékenysége folytán megbízóival szemben terhelik. 
 
A biztosítási esemény:
 
A biztosítási szerződés időbeli hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosító részére bejelentett káresemény, amellyel kapcsolatos követelést a biztosítottal szemben, szakmai hiba miatt támasztottak.
 
Tipikus szállítmányozói műhibák: 
 
- Fuvarozó kiválasztásánál nem kerül a megbízó összes előírása betartásra.
- Téves diszponálás
- Fuvarozó ellenőrzésének elmulasztása (rendelkezik-e CMR vagy BÁF biztosítással, a szerződésben vállalt járművel végzik a fuvarozást stb.)
 
Fontos tudnivaló: A szállítmányozói felelősségbiztosítás díjszámítási alapja az éves árbevétel, az éves díj a terv alapján kerül meghatározásra. Az ajánlat tartalmazza a biztosítótól elvárt minimumdíjat, melyet szerződéskötés esetén akkor is be kell fizetni, ha az árbevétel alacsonyabb a tervezettnél. Amennyiben az időszak elteltével az árbevétel meghaladja a tervezettet, a biztosító a terv feletti árbevétel rész arányában pótdíjaz. Minden biztosítási év leteltével a biztosítóval közölni kell az előző évi tényleges árbevételt! Jelentős árbevétel növekedés esetén a biztosító új tarifát kínál. Adatközlés elmaradása esetén a biztosító vagy a régi tarifa szerint pótdíjaz, ill. pro-rata (díjarányos) kártérítést alkalmazhat!
Jelen feltételek alkalmazása szempontjából a sorozatkárok egy biztosítási eseménynek minősülnek. Sorozatkárnak tekintendők az
egyazon károkozói magatartásból és okból eredő, de eltérő időpontokban bekövetkező károk, melyek között jogi, gazdasági vagy műszaki vonatkozásokban ok-okozati összefüggés áll fenn.
 
A biztosító kockázatviselésének terjedelme/mértéke:
 
1. A biztosítási szerzõdés kiterjed a szállítmányozó, szállítmányozási szerződésen alapuló felelősségére. Ide nem tartoznak az egyébként szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek. Szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:
 
– raktározási tevékenység
– vámügynöki és vámközvetítői tevékenység
A raktározási tevékenységen alapuló felelősség csak abban az esetben biztosított, ha a kár a biztosítási szerződésben feltüntetett saját vagy bérelt raktárában következett be.
 
2. Nem szokványos szállítmányozási szerződésekbõl eredő felelõsségre csak akkor terjed ki a biztosító kockázatviselése, ha erre vonatkozóan előzetes, írásos megállapodás jön létre. Nem tekinthetõ szokványosnak a szállítmányozási szerzõdés, ha az a felelõsség terjedelme vagy az elvégzendõ feladat jellege tekintetében nem felel meg az I. pont szerinti jogszabályoknak,
egyezményeknek, illetve szerzõdési feltételeknek.
 
3. Ha a fentiek szerinti külön megállapodás nem jött létre, a biztosító a szállítmányozó szokványos felelõsségét meghaladó többletfelelõsséget nem fedezi.
 
4. Ha a szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségét az adott fuvarozási ágra vonatkozó szabályok határozzák meg.
 
5. A káreseményenkénti kártérítési limitösszeg az a legmagasabb összeg, amit a biztosító egy biztosítási eseménnyel összefüggésben megtérít. Ez akkor is érvényes, ha több károsult lép fel kártérítési igénnyel. Eltérő megállapodás hiányában a biztosító kockázatviselésének éves felső határa a káreseményenkénti kártérítési limitösszeg háromszorosa. A káreseményenkénti és éves limitösszeg a kötvényen feltüntetésre kerül.
 
Néhány jellemző kizárás:
 
Az alvállalkozó szállítmányozók teljesítései
A raktározási tevékenységgel kapcsolatban jelentkező mindazon károk, melyek az általános biztosítási gyakorlat szerint vagyonbiztosítási szerződés keretében biztosíthatóak.
A raktározás során bekövetkező, rovarok, rágcsálók és egyéb kártevők okozta árukárok,
A szállítmányozó vám és egyéb vonatkozásban nyújtott készfizető kezességvállalása, kötbérek és bírságok térítésére, fizetési késedelemből, illetve nemfizetésből eredő károk
Következményi károkra (pl. környezetszennyezés, az áru késedelmes kiszolgáltatása stb.),
A személyi sérülésből, halálesetből eredő károk
Nemesfémek, drágakövek, bankjegyek és érmék, értékpapírok, okmányok, műtárgyak, festmények szállítmányozásával kapcsolatos felelősség, hacsak a felek erre vonatkozóan egyedi megállapodást nem kötöttek,
A biztosított tulajdonában lévő, vagy általa bérelt vagyontárgyakban keletkező dologi károk (pl. berendezés, épület, stb.), továbbá a biztosított saját kárai,
Azon károk, melyek elkobzás, lefoglalás vagy más hatósági beavatkozások következményei.
Azon károk, melyekre egyéb biztosítás fedezetet nyújt.