CMR Biztosítás

Cmr Biztosítás díjszámítás

 

Hogyan kössek CMR biztosítást? 

CMR nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítás díját azonnal, 1 perc alatt kiszámíthatja oldalunkon, vagy nagyobb flotta esetén egyedi ajánlatot kérhet. Kollégáink mindkét esetben segíteni fogják Önt a szerződéskötésben.

 

Mik a leggyakoribb CMR biztosítási káresemények?

·         áru felborul a raktérben (ennek oka lehet rögzítési hiányosság, kisebb baleset, vagy egyéb körülmény)

·         gyűjtő fuvarozás esetén az egymásra pakolt dobozok, raklapok összenyomják az alattuk lévő rakományt

·         ponyvabeázás

·         fuvarozó hibájából bekövetkező közúti baleset miatti árusérülés vagy megsemmisülés 

·         fuvarozó gondatlansága miatti lopás rablás, dézsmálás

Az, hogy az adott esemény fuvarozónak felróható, tehát CMR biztosítás alapján térülő kár volt-e, mindig csak konkrét eset vizsgálata alapján határozható meg.

Kötelező a CMR Biztosítás megléte nemzetközi fuvarozáshoz?  

A nemzetközi árufuvarozói biztosítás megkötése hatóságilag nem kötelező, de az a fuvarozó, aki nem rendlekezik ilyen megbízással, a fuvarok többségéről lemarad, nem kaphatja meg a megbízást.   

Mire terjed ki a CMR biztosítási fedezet? 

Nemzetközi fuvarozás során bekövetkezett árukárokra érvényes a fedezet. Fontos tudni, hogy csak azon károkat téríti a biztosító, melyekért a fuvarozó a nemzetközi CMR egyezmény szerint felelősséggel tartozik.
 

 

Kamion[optimalis]

Mire terjed ki a fedezet?  
A fedezet alapján a biztosító mindazokat az árukárokat téríti, amelyekért a fuvarozó a Nemzetközi CMR Egyezmény alapján felelősséggel tartozik.

 

A fCMR fedezet területi hatályaedezet területi  hatálya
A fedezet az áru átvételétől a címzetthez való eljuttatásig van érvényben. A feladóhelynek és a célállomásnak két különböző országban kell lennie és ezek közül legalább az egyiknek tagja kell lennie a CMR egyezménynek.

 

 

 

CMR biztosítás záradékolható áruféleségek

Csak külön záradék alapján biztosíthatóak:

 • szórakoztató elektronikai termékek
 • élő állatok
 • hűtött, fagyasztott áru
 • kabotázs fuvarok
 • FÁK, és ENSZ közigazgatási területen fekvő országok, esetenként némely biztosítónál a balkáni országok
 • túlméretes rakomány
 • jövedéki termékek
 • ADR rakomány
 • gabona, ömlesztett áru

 

 

                       CMR biztosítási igénybejelent?       Önrészesedés, biztosítási kártérítés felső határa:
Az önrész mértéke általában 10%, de min. 50.000 Ft káreseményenként. Lopás, rablás, dézsmálás vagy gépjárművel együtt való eltulajdonítás esetén az önrész jellemzően magasabb.
Az ügyfél választása szerint a biztosító kártérítési korlátot állapít meg:
•   
biztosítási eseményenként 
•    egy évre vonatkozóan
•    leggyakrabban alkalmazott limitek: 25.000,  50.000, 100.000, vagy 200.000 EUR 
•   a CMR egyezmé
ny szerinti maximálisan a fuvarozótól követelhető összeg árukár esetén 8,33 SDR/kg (kb. 10EUR/kg)

 

   Néhány jellemző kizárás a biztosítói kártérítésből

 • az átköltöztetési ingóságok fuvarozásával,
 • hullák fuvarozásával kapcsolatban
 • a nemzetközi postaegyezmények rendelkezései alapján végzett fuvarokkal kapcsolatban keletkeznek;
 • az áru kezelése, felrakása, elhelyezése vagy lerakása következtében keletkeznek, ha azt a feladó vagy a címzett, illetve a feladó vagy a címzett nevében eljáró személyek végzik,
 • az áru természetes tulajdonságai – kopás, természetes zsugorodás, megromlás, kiszáradás, oxidáció, korrózió, csorgás -, továbbá férgek és rágcsálók közrehatása, valamint az áru színét, szerkezetét vagy ízét befolyásoló kipárolgás, rendes apadás
 • a kiszolgáltatás késedelméből származnak,
 • téves kiszolgáltatásból erednek,
 • a jármű hiányos és/vagy helytelen karbantartása, nem megfelelő üzembiztonsága és közlekedésre való alkalmatlansága miatt következnek be,
 • a jármű hatóságilag engedélyezett raksúlyának túllépéséből, illetve az előírt méretkorlátozások be nem tartásából erednek,
 • a nukleáris robbanás, radioaktív sugárzás, vagy szennyeződés miatt következnek be,
 • bármilyen természetű háborús cselekmény vagy intézkedés következményeként keletkeznek, különösen:
 • harci eszköz, hadianyag, elhagyott aknák, torpedók, bombák okozta sérülés, továbbá, forradalom, polgárháború, zendülés, lázadás, ezekből eredő zavargások, hadviselő hatalom által vagy ellene okozott ellenséges akció, elfogás, lefoglalás, letartóztatás, visszatartás, őrizetbe vétel, elkobzás, bitorlás, valamint rombolás, sztrájk, munkáskizárás, szabotázs, népfelkelés, terrorizmus és politikai indítékú cselekmények miatti károk, valamint a fenti cselekményekkel kapcsolatban kezdeményezett biztonsági intézkedések és ezek költségei,
 • nemesfémekkel – mint arany, platina, ezüst, ékszerek -, drágakövekkel, készpénzzel, bármiféle értékpapírral, műtárgyakkal, festményekkel és régiségekkel kapcsolatban keletkeznek;
 • gépjárművek szállításával kapcsolatban keletkeztek,
 • az elmaradt haszon vagy a piacvesztés címén érvényesített károkból erednek,
 • nem vagyoni igényeknek minősülnek,
 • a gyúlékony, robbanásveszélyes vagy szennyező áruk (olaj, üzemanyag, vegyi anyagok stb.) okozta közvetett károk elhárításának és enyhítésének költségéből származnak, valamint az ilyen szennyezésekkel kapcsolatos jogszabályi előírások alapján kivetett bírság(ok) címén keletkeznek. Kiszolgáltatási késedelemnek minősül, ha az árut a megegyezés szerinti határidőn belül nem szolgáltatják ki, vagy ha ilyen megegyezés hiányában a fuvarozás tényleges időtartama – tekintettel az eset körülményeire és különösen részrakodások esetében a teljes rakomány képzéséhez rendes körülmények közötti szükséges időre – meghaladja a gondos fuvarozó részére megengedhető időtartamot. Téves kiszolgáltatásnak minősül, ha az árut téves címre vagy téves címzettnek kézbesítik.


A biztosító visszakövetelési joga súlyos gondatlanság miatt:
A biztosító a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosított féltől, ha ez utóbbi vagy az a személy, akinek a magatartásáért a biztosított felelősséggel tartozik, a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul, jogellenesen okozta.